Necm Suresi Latin Turkce Okunusu ve Turkce Meali

necm suresi anlamı
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Necm suresini okursa, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘i inanan ve inkar edenlerin sayısınca on hasene verilir.”


*Rivayet Edildi ki:21 defa okuyan, her muradına nasil olur
*Ruhsal yönden sıkıntıdan kurtulmak isteyen veya hafızasının daha kuvvetli olmasını isteyen kişi, misk ve gül suyunu karıştırıp Necm suresinin 1-18. ayetlerini cam bir kaba yazmalı, içine zemzem suyunu doldurup yedi gün aç karnına içmelidir. 

Necm Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim 

1.    Ven necmi iza heva    
2.    Ma dalle sahıbukum ve ma ğava    
3.    Ve ma yentıku anil heva    
4.    İn huve illa vahyuy yuha    
5.    Allemehu şedidul kuva    
6.    Zu mirrah festeva    
7.    Ve huve bil ufukıl a'la    
8.    Summe dena fe tedella    
9.    Fe kane kabe kavseyni ev edna    
10.    Fe evha ila abdihi ma evha    
11.    Ma kezebel fuadu ma raa    
12.    Efe tumarunehu ala ma yera    
13.    Ve le kad raahu nezleten uhra    
14.    Inde sidratil munteha    
15.    Indeha cennetul me'va    
16.    İz yağşes sidrate ma yağşa    
17.    Ma zağal besaru ve ma tağa    
18.    Le kad raa min ayati rabbihil kubra    
19.    E fe raeytumul late vel uzza    
20.    Ve menates salisetel uhra    
21.    E lekumuz zekeru ve lehul unsa    
22.    Tilke izen kısmetun dıyza    
23.    İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda    
24.    Em lil insani ma temenna    
25.    Fe lillahil ahıratu ve ula    
26.    Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda    
27.    İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa    
28.    Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a    
29.    Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya    
30.    Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda    
31.    Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna    
32.    Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka    
33.    E fe raeytellezi tevella    
34.    Ve a'ta kalilev ve ekda    
35.    Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera    
36.    Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa    
37.    Ve ibrahimellezi veffa    
38.    Ella teziru vaziratuv vizra uhra    
39.    Ve el leyse lil insani illa ma sea    
40.    Ve enne sa'yehu sevfe yura    
41.    Summe yuczahul cezael evfa    
42.    Ve enne ila rabbikel munteha    
43.    Ve ennehu huve adhake ve ebka    
44.    Ve ennehu huve emate ve ahya    
45.    Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa    
46.    Min nutfetin iza tumna    
47.    Ve enne aleyhin neş'etel uhra    
48.    Ve ennehu huve ağna ve akna    
49.    Ve ennehu huve rabbuş şı'ra    
50.    Ve ennehu ehleke adenil ula    
51.    Ve semude fema ebka    
52.    Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa    
53.    Vel mu'tefikete ehva    
54.    Fe ğaşşaha ma ğaşşa    
55.    Fe bi eyyi alai rabbike tetemara    
56.    Haza nezirum minen nuzuril ula    
57.    Ezifetil azifeh    
58.    Leyse leha min dunillahi kaşifeh    
59.    E fe min hazel hadisi ta'cebun    
60.    Ve tadhakune ve la tebkun    
61.    Ve entum samidun    
62.    Fescudu lillahi va'budu 

53 - Necm

Bismillahirrahmânirrahîm 

      
Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki

1, 2.    Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.    
3.    O, nefis arzusu ile konuşmaz.    
4.    (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.    
5, 6, 7.    (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.    
8.    Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.    
9.    (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.    
10.    Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.    
11.    Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.    
12.    (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?    
13.    Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.    
14.    Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.    
15.    Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.    
16.    O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.    
17.    Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.    
18.    Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.    
19, 20.    Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?    
21.    Erkek size de, dişi O'na mı?    
22.    Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.    
23.    Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.    
24.    Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?    
25.    Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.    
26.    Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.    
27.    Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.    
28.    Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.    
29.    Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.    
30.    İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.    
31.    Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.    
32.    Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.    
33, 34.    Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?    
35.    Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?    
36, 37.    Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?    
38.    Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.    
39.    İnsan için ancak çalıştığı vardır.    
40.    Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.    
41.    Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.    
42.    Şüphesiz en son varış Rabbinedir.    
43.    Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.    
44.    Şüphesiz O öldürür ve diriltir.    
45, 46.    Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.    
47.    Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.    
48.    Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.    
49.    Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.    
50, 51.    Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.    
52.    Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.    
53, 54.    O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.    
55.    O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).    
56.    Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.    
57.    Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.    
58.    Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.    
59, 60, 61.    Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?    
62.    Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.    

Necm Suresi' ni Dinlemek İçin Tıklayın


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak