En Guzel Hazine Dualar Sureler Zikirler

Kötü İnsanları Uzaklaştırmak İçin Dualar

dualar

Kötü komşu, kötü akraba ve kötü arkadaşı olanlar onların zararından korunmak,

kurtulmak için ve onların faydalı bir insan olmaları için her gün 110 defa “Yâ Aliyyü Celle Celalühü” okuyup onların ıslahını isteyerek dua ederse,duası kabul olur ve Allah ahlaklarını düzeltir….

*Size sürekli zararı dokunan, eziyet eden insanlardan kısa zamanda kurtulmak için:

Hergün 99 defa ''Hasbünallahu ve nimel vekil'' okuyup bitince ''Hasbünallahu ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir'' derseniz,
Kısa sürede Allah onu öyle bir cezaya çarptırır ki, şaşırıp kalırsınız. Yeriynen yehsan oldu derler ya, nereye gitti, ne duruma düştü siz bile şaşırıp kalırsınız, tesiri o kadar fazladır.

Biz istemeyiz kimseye bir şey olmasın, ama bazen o kadar bunaltıyorlar ki insanı. Allahtan yardım istemekten başka çare bulamıyoruz.

*Kötülük gördüğünüz insanların hepsine her gün 75 defa ya Müntekim ya Allah okuyup, ardından da ya zül celali vel ikram derseniz ve kötülük gördüğünüz kişilerin isimlerini sayarsanız, Yüce Allah onlara en kısa zamanda hakettikleri cezayı verir.

*EŞ ŞEHİD esmasını 319 kere okuyup ey her şeye şahit olan Allah ım bana zulmeden .............kulundan hakkımı al diye dua edilir.Çok tesirlidir.

*EL-CEBBAR: İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Bu esmaya devam edenlere hiçkimse bir kötülük dokunduramaz. Yapmaya kalkışırsa korkunç bir felakete uğratılır. Bu esmaya devam edenin düşmanları birer birer dostluk mesajları vermeye başlarlar. Esmayı zikredenden korkup çekinirler. Bu esmayı çalışanların emrine girmek için bütün yaratılmışlar can atarlar. Onun sözünü dinler ve yerine getirirler. Tutuklu olanlara, hapiste yatanlara bu ad bir kurtuluş vasıtası olabilir. Bu adın cezbesine ulaşanlar kime dikkatlice bakıp nazar etseler düşmanlarını felakete uğratırlar. Kendilerine cinniler tasallut olan kimseler bu adı anarlarsa cinnilerin iflahı kesilir. Esmaya devam edildikçe cinniler yanıp kahrolurlar. Tasallut oldukları insanı terkederler. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436 yA CEBBAR esmasını çekebilirsiniz.

*Gerçekten mağdursan, gerçekten haklıysan, abdestli olarak günde 3 kere tebbet süresi okuyup ve ".... isimli komşumun ses yapmasına, bana zulmetmesine izin verme, sen ..... isimli komşumun tebbet ile hükmünü ver ya Rabbim" diye dua edin, ama asla beddua etmeyin ... Zamanla ya sana karşı birşey yapamazlar Allah'ın izni ile ya da kendi dertlerine düşerler... (Şüphesiz Rabbim doğrusunu bilir) ama muhakkak duanızda "tebbet ile hükmünü ver" deyin..

*Ebü'd-Derda(r.a)'dan rivayet edilmiştir: Allah'ın Rasulü(s.a.v) bize ikindi namazını kıldırırken önünden bir köpek geçti.Köpek adımını atar atmaz öldü.Peygamber Aleyhisselam:''Bu köpeğe kim beddua etti'' diye sorunca bir adam; Ben ey Allah'ın Rasulü dedi.And olsun ki sen Allah'a İsm-i A'zam ile dua ettin.O isim ki,onunla Allah'a başvurulduğunda kabul eder,istendiğinde de verir.''söyle bakalım ne söyledin''diye sordu.
Şöyle dedim:''Allahümme inni es'elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel emanü bediy'us semavati vel erdı ya zel celali vel ikrami ekfina hazel kelbe bima şi'te'' 

Manası:Allah'ım senden şununla diliyorum.Hamd sana mahsustur.Senden başka ilah yoktur.Mennan'sın,göklerin ve yerin yaratıcısısın.Ey Celal ve ikram sahibi,bu .... i dilediğin gibi yap ve bizi kurtar''

Arkadaşlar bu dua içerisinde geçen ''kelben''kelimesi köpek manasını taşıyor,öyleyse bu kelimeyi komşu kelimesiyle değiştirip bu duayı okuyabilir ya da Türkçe olarak ta yine okuyabilirsiniz...

*Bir kimse bir zalimden veya hased eden, kin güden birisinden korksa "Yâ Müzil" ismini 75 kere okusa daha sonra secde eylese ve secde de "Allahım beni filan kişinin şerrinden emin eyle, koru" diye dua ederse Allahü teala onu o adamın şerrinden korur.

*Zalim veya istemediğin birini evden kaçırmak için şu duayı bir sefer okuyun:

“Se yühzemü’l-cemu ve yüvellüne’ddübür.be-li’ssaetü mev’idühüm ve’ssaetü edhe ve emer

*İstemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK (bu benimle senin aranda bir ayrılıktır ) duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.

*İstenmeyen kişinin ismiyle niyet edilip 9 defa Fil suresini okunur.

*El-Vâhıdü, Allahü Er Rahmân Er Rahıym , Er Raûf ,El Gafûr ,El Hannân El Mennân El Kerîm Züttavl ,Zül Celali Vel İkrâm : bu isimler herhangi bir şeyden korkan,sakınana ve herhangi bir bağlantıdan esaretten hapislikten kurtlulmak istenen isteyen kimseler için sığınılacak ve Cenabı Haktan yardım ve kurtuluş istenecek en kuvvetli vasıtadır.... herkes okuyabildiği kadar okumalı en az 3-5-7 kez olmadır günlük farklı miktarda okumak isteyenler için sayı arttırılması daha iyi olur (ihtiyaç halindeyken günlük 21 çok çok faydalıdır) Latife:bazı veliler Cenabı Hakkın isimlerini farklı bir tertibe tabi tutmuşlar bu tertibde Latifeler ismini vermişler oldukça güçlü olmakla beraber ne konuda yardım istenirse en güçlü dua biçimidir(çokça tecrübe olunmuştur)

Bu isimler mülk ve melekût alemi ile kadere ait sırların manasını içide bulundurur Gerek Alem-i ulviden gerekse alem-i süfliden gelebilecek her türlü bela ve kazalara karşı bu isimler siper olan isimlerdir.bir kimse haram yemediği halde bu isimlerin zikrine devam ederse bizzat zikreden kendinde çok büyük manevi gelişmelere şahit olur ,idrak isimlerinin içerisinde gizlidir ,fakat dikkat edilmesi gereken nokta bu gelecek olan her türlü lutfu kendinden değil Cenabı Hakkın bir ihsanı olarak görmelidir ve şarttır.böyle yapan bir kimseye tüm varlıklar hayranlık ve teslimiyet gösterir ve zikre devam edenden ilgisini kesemezler,bir kimse bir zalimin şerrinden çekiniyorsa ve bu isimlerle dua da bulunursa en kısa zamanda Cenabı Hak o kimsenin zulmune son verir okunan kişi buna mecbur kalır ve mazlum kimse korktuğuyla karşılaşmaz bu isimler karşılığı en hızlı alınan isimlerdendir dua ve niyazda çok kuvvetlilerdir okuyanın ne isteiği varsa Allahın izniyle yerine gelir.

*el Muhyî ,el-Mümîtü, el-Kâbıdu,el-Bâısü,el-Vârisü,eş-Şâfî,el-Berru, el-Evvelü,el-Âhıru ,ez-Zâhiru,el-Bâtınü,el-Kuddûsü,Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

herkes okuyabildiği kadar okumalı en az 3-5-7 kez olmadır günlük farklı miktarda okumak isteyenler için sayı arttırılması daha iyi olur (ihtiyaç halindeyken günlük 21 çok çok faydalıdır)

*Adamı biri İmam Hasan (as) yanına gelerek kötü bir komşusu olduğunu ve kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine İmam (as) şöyle buyurdu: Akşam ve yatsı namazlarını kıldıktan sonra iki rekat namaz kıl ve bu namazın ardından şöyle de:
Ya Şedidel milhal, ya aziz, ezlelte bi izzettike cemia ma halagte ikfini şerre fulanın bi ma şi't.

Anlamı:
[Ey intikamı şiddetli olan , ey yücelik / izzet sahibi; yarattığın her şeyi izzetinle zelil ettin (Alçalttın); (o halde) falan kimsenin şerri karşısında dilediğini yaparak bana yet.]
Not: Burada `Falan Kimse` yerine o şahsın ismi söylenmelidir.

*Düşmandan Korunmak İçin
Hz. Peygamberden nakledilen bir hadiste şöyle buyurulduğu söyleniyor:

Her kim "Kevser" suresini yazıp kendisiyle taşırsa düşmanlardan güvende kalır, onlara galip gelir ve onlardan gelen her türlü zararı def eder.

*Düşmanın Şerrinden Korunmak için
Hz. Peygamber düşmanların zarar ve tehlikesinden korunmak için bu ayeti tilavet ederdi:

"Veceelna alâ gulûbihim ekinneten en yefgahuhu ve fî azânihim vagran ve iza zekerte rabbeke fil-Kur'âni vahdehu velev alâ edyarihim nufura."

*Zalimlerin Zulmünden, Düşman Ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin
Cuma akşamı yatsı namazından sonra bu iki ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır.

"Ve sâriu ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuh'as-semavâti ve'l-arzi uiddet li'l-muttagîn. Ellezîne yunfigûne fi's-serrâi ve'z-zarrâi ve'l-kâzimîne'l-ğayz ve'l-âfîne ani'n-nâs vallhu yuhibb'ul-muhsinîn."

*Yanına Sevmediğin bir insan gelip oturup seni rahatsız eder ve kalkıp gitmezse aşağıdaki ayet okunur ve hissettirmeden o anlayışsız kişinin yüzüne doğru üflenirse hemen kalkar gider..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

TEZRUHÜR RİYAHU VE KANELLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEY İN MUKTEDİRAN RABBENEKŞİF ANNEL AZABE İNNA MÜ MİNUN YEVMEİZİN YESDURÜN NASÜ EŞTATEN İNFİRU HİFAFEN VE SİKALEN amin 1 defa okumak yeterlidir ..
Share:
dualar

Bu Blogda Ara

Translate

Arşiv

Bumerang - Yazarkafe