Abdulkadir Geylani Hazretleri 26.Sohbetten Dua


«Elhamdü lillâhi Rabbilâlemîn.» 


"Mahlûkatının adedince, Arş’ının büyüklüğünce, zâtının rızâsınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah’a hamdolsun. O ki, gaybı da bilir, hâzırı da. O ki, Rahmân’dır, Rahîm’dir, Melik’tir, Kuddûs'tur, Aziz'dir. Hakîm’dir. 

Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yokdur. O, tektir, şeriki - ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız O'na mahsûstur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyyen diridir, asla ölmez. Hayır O’nun elindedir. O, herşeye kaadirdir. Dönüş de yine O’nadır. Ben şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Resulüdür. Onu hidâyetle ve hak dîn ile göndermiştir. Tâ ki, bu hak dîni, bütün bâtıl dînlerin üzerine çıkarsın; müşriklerin hoşuna gitmese de...

Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma ve onun soyuna salât- selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de, İslâm ümmetini de muhâfaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet. Birbirlerine zararlı olmasınlar...

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları ıslâh et. Sen bizim ihtiyâçlarımızdan haberdârsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi, nehyettiğin yerlerde görme.

Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz, dâimâ senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. 

Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize; zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilhâm et...

Yâ Rabbi, kötü fiillerimizi ifşâ etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezâlandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyân üzere bizi cezâlandırma. 

Yâ Rabbi, eğer unutur veya hatâ edersek bu yüzden bizi muâhaze etme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme.

Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sâdır olan günahları afvet, bizi mağfiret eyle, yarlığa. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et..."

Âmin.

Kaynak: Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eserindeki yirmialtıncı sohbette yer almaktadır.

Bu dua yirmialtıncı sohbette geçmektedir. 26.Sohbet: Halinden İnsanlara Şikayetçi Olmamak

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak