Allahu Teala'nın Güzel İsimleri Ve Faziletleri

Allah Teâlâ buyuruyor: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isim­lerle O'na duâ edin."(Kur'ân-ı Kerim, A'raf Sûresi: 180)El-Esmâu'1-Husnâ'yı Ezberleyenler Cennete Girer


Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:


"Allah Teâlâ'nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberleyip sayarsa, cennete girer.

Allah tektir (birdir), teki sever: O Allah'dır ki, O'ndan başka ilah yoktur,

Rahmân'dır (dünyada her yaratığa merhamet edendir),
Rahîm'dir (ahiretîe yalnız mü'minlere mer­hamet edendir.),
El-Melikü (her şeye sahib ve mutasarrıftır),
El-Kuddûsü (noksanlık ve hudüs alâmetlerinden münezzehtir),
Es-Selâmu (her afet ve ayibdan selâmet üzeredir),
El-Mü'mimı (mucize yaratıp peygamberini doğ­rulayandır),
El-Müheyminü (yaratıkların bütün ihtiyaçlarını karşılayan­dır),
El-Azîzu (her şeye galip ve üstündür),
El-Cebbâru (kulların işlerini düzeltendir),
El-Mütekebbiru (yegâne azamet sahibidir),
El-Hâliku (yaratıcıdır),
El-Bâri'u (yaratıkları illetlerden kurtarandır),
El-Musavviru (Eşyaya şekil ve­rendir),
El-Gaffâru (günahları örtendir),
El-Kahhâru (kudreti ile her şeyi emri altında tutandır),
El-Vehhâbu (nimet ve bağışları çoktur),
Er-Rezzâku (nzıklan ve sebebleri yaratandır),
El-Fettâhu (yaratıkları arasında hüküm verendir),
El-Alîmu (her şeyi bilendir),
EI-Kâbızu (rızkı daraltandır),
El-Bâsîtu rızkı genişletendir),
El-Hâfidu (sapıkları alçaltandır),
Er-Râfi'u (Mü'minleri yükseltendir),
El-Muizzu (kemâle erdirendir),
EI-Müzillü (de­receden düşürendir),
Es-Semî'u (her şeyi işitendir),
EI-Basîru (her şeyi gö­rendir),
EI-Hakemu (hükmü geçersiz kılınmayan hâkimdir),
Ei-Adlü (tam adalet sahibidir),
El-Latîfu (gizli ve ince şeyleri bilendir),
El-Habîru her şeyden haberdar olandır),
El-Halîmu (günahkârlara ceza vermekte acele etmez),
El-Azîmu (ululuk mertebelerinin en üstünde olandır),
El-Gafûru (küçük-büyük günahları bağışlayandır),
Eş-Şekûru (az amele çok se-vab verendir),
El-Aliyyu (yücelerin yücesidir),
El-Kebîru (yücelik ve aza­mette en üstün olandır),
El-Hafîzu (her şeyi koruyandır),
El-Muğisü (im-dad isteyenlere yardım edendir),
El-Hasîbu (muhtaçları mustağnî kı­landır),
El-Celîlü (celâl sıfatlan ile vasıflanandır),
Kİ - Kerim u (ezelen ve ebeden kerem sahibidir),
Er Rakîbu (her şeyi gözetleyendir),
El-Mucîbu (duâ edenin duasını kabul buyurandır),
El-VâsPu (her şeyi ilmi ile kuşatan­dır),
El-Hakîmu (hikmet sahibidir),
El-Vedûdu (kullar için hayır seven ve onlara ihsan edendir),
El-Mecîdu (ikramı bol olan yüce varlıktır),
El-Bâ'isü (ölüleri diriltendir),
Eş-Şehîdü (bütün mevcudatın zahirini bilen­dir),
el-Hakku (gerçek var olan ve hakki izhar edendir),
El-Vekılü (kulla­rın ihtiyacını karşılayandır),
El-Kaviyyu (her şeye gücü yetendir),
EI-Metînü (kuvveti kesilip tükenmeyendir),
El-Veiiyyü (yardım edendir),
El-Hamîdü (hamdedilmeye ve övülmeye müstahak olandır),
ENMuhsî (hiçbirşey kud­reti dışında kalmayandır),
El-Mübdi'u (yoktan var edendir),
El-Mu'îdü (bir şey yok olduktan sonra onu yaratandır),
El-Muhyî (hayat verendir),
EI-Mümîtü (öldürendir),
El-Hayyu (hayat sahibidir),
El-Kayyûmu (bizati­hi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şey kendisine muhtaç bulu­nan varlıktır),
El-Vâcidü (dilediği her şeye sahib olandır),
El-Mâcidü (ke­rem ve şerefi büyük olandır),
El-Vâhidü (zâtında birdir ve eşi yoktur),
Es-Samedü (ihtiyaçtan münezzeh olup kendisine daima muhtaç olunan­dır),
El-Kâdiru (kudret sahibidir),
el-Muktediru (Kudretine nihayet olmayandır),
El-Mukaddimu (varlıkları birbiri üzerine takdîm edendir),
El-Muahhiru (varlıkların bir kısmını diğer kısmından sonraya bırakandır),
El-Evvelü (bütün eşyadan önce var olandır),
EI-Âhiru (her şey helak ol­duktan sonra bakî kalandır),
Ez-Zâhiru (sayısız açık delillerle varlığı mey­dandadır),
El-Bâtınü (varlığının keyfiyeti gözlerden ve idrakten saklı olan­dır),
El-Vali (Hâkim olandır),
El-Müteâli (yüce zatına uygun olmayan her şeyden çok münezzehtir),
El-Bernı (ihsan sahibidir),
Et-Tevvâbu (kulla­rının tevbesini ziyadesiyle kabul edendir),
El-Müntakımu (dilediği kimse­ye şiddetle azab edendir),
EI-Afuvvü (günahları bağışlayıp silendir),
Er-Ra'ûfu (çok şefkatlidir),
Mâlikü'l-Mülki (mülkünde dilediği tasarrufu ya­pan ve geçerli kılandır),
Zü'1-Celâli ve'1-İkrâmi (yücelik sıfatlarına sahib-dir ve yaratıklara nimet ikram edendir),
El-Muksitu (eziyeti giderip adaleti icra edendir),
el-Câmî'u (Kıyamet günü insanları bir araya toplayandır),
El-Ganiyyu (zatında, sıfatlarında ve işlerinde hiç bir şeye muhtaç olma­yandır),
El-Muğnî (hikmeti gereği her şeyden ihtiyacı giderendir),
El-Mâni'u (helak ve noksanlık sebeblerini kaldırandır),
Ed-Dârru (zarar ve­ren şeyleri yaratandır),
En-Nâfi'u (faydalı şeyleri yaratandır),
En-Nûru (bizatihi zahir olup başkasını yoktan var edendir),
El-Hâdî (dilediği ku­lunu saadete kavuşturandır),
El-Bedî'u (icad edendir),
El-Bakî (üzerine yokluk geçmeyecek şekilde varlığı devam edendir),
El-Vârisu (bütün mah­rukat yok olduktan sonra baki kalandır),
Er-Reşîdü (hidâyete erdirendir),
Es-Sabûru (âsi ve günahkârları cezalandırmakta acele etmez)."
"Allah teki sever" sözüne kadar olan hadîs, Buharî ve Müslim'in ri­vayetidir. Ondan sonrası, Tirmizî ve başkasının rivayeti olup hasen ha­dîstir.
Hadîsi şerifin başında: Allah'ın güzel isimlerini "thsâ eden = onları sayan" sözündeki "İhsâ" kelimesinin manası onları ezberlemektir; Bu­harî ve çok kimseler onu böyle tefsir etmişlerdir. Sahîh'de olan bir riva­yette: "kim bunları ezberlerse, cennete girer" ifadesi de bu manayı kuv­vetlendirmektedir. Denilmiştir ki, bunun manası, Esma-i Hüsna'mn ma­nalarını bilen ve onlara iman eden cennete girer, demektir, bir de, bun­larla amel etmek şartı ile alışkanlık elde eden ve manalarını güzel gözeten cennete girer şeklinde manalandırılmıştır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak