Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Nasr Duası


Latin Harfleriyle Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme ya men lâ terâhu'l-uyûn. Ve lâ tuhâlituhu'z-zunûn. Ve lâ yesıfuhu'l-vâsıfûn. Ve lâ yehâfu'd-devâir.
Ve lâ tufnihi'l-avâkıbu ya'lemu mesâkile'l-cibâli ve mekâile'l-bihâr. Ve adede katri'l-emtâr. Ve adede varakı'l-eşcâri ve adede mâ ezleme aleyhi'l-leylu ve eşraka aleyhi'n-nehâr. Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ arzun min arzın ve lâ cibâlun illâ ya'lamu mâ fî ka'rihâ ve fî estikâneti azametihi's-semavâtu ve'l-arzu Allahumme ecal hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme'l-kâke fihi inneke ala kulli şey'in kadîrun Allahumme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lîye fehhân fehuzhu veetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri'd-dunyâ ve'l-âhireti ve saddık recâî bi'ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni kulle zıkın. Ve lâ tuhammilni mâ lâ etık. inneke ente'l-meliku'l-hakik. Yâ müşrika'l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun. Uhrusnî biaynike'l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike'l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî inneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmenu fârhamnî bikudretike aleyyî yâ azîmen yurce likulli azîmin yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun feemnun aleyye bikazâike yâ Ekreme'l-Ekremîn ve yâ ecvede'l-ecvedine ve yâ esraa'l-hâsibin yâ Rabbe'l-âlemin ve yâ Erhame'r-Rahimin Allahumme la tec'al liayşi keddaen. Ve lâ liduâî redden ve lâ tec'alni ligayrike abden. Ve lî tec'al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke zıddun ve lâ şerikâ ve lâ nidden inneke alâ kulli şey'in kadîrun. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. İla yevmi'd-dîn. Âmin
 Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, ey gözlerin kendisini göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiçbir vasfedicinin vasfedemedigi, (mahlûkata ait) felaketler korkusunun kendisinde olmadığı, akıbetlerin kendisini yok edemediği, (ezeli ve ebedi olan) dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, yağmur damlalarının, ağaçlardaki yaprakların, üzerine gecenin örtüsüyle büründüğü ve güneşin doğduğu her şeyin miktarını ve sayısını bilen, göğün gökten, yerin yerden hiçbirşeyi kendisinden gizlemeyip, onu dibindekileri bilen ve semaların azametli büyüklüğü karşısında boyun büküp iki büklüm olduğu Rabbim. Ey Allah'ım, en hayırlı amelimi ömrümün sonunda işlediğim amel ve en hayırlı günümü ahir ömrümdeki gün eyle. Muhakkak senin gücün her şeye yeter. Ey Allah'ım, kim ki bana düşmanca davranıp saldırgan tavırlar sergilerse ona iyi davranma, kim bana tuzak kurarsa tuzağını başına çevir, kim tehlikeli yerlerde bana haksızlık ederse sende onu helak et, kim bana tuzak kurarsa onu yakala, benim aleyhime ateş tutuşturanların (fitne yapanların) ateşini söndür, beni dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar, ümit ettiğim hususları hakikate çevir. Ey şefkati bütün kâinatı çepeçevre sarmış olan, ey sevdiklerine her zaman dostluğuyla muamelede bulunan beni her türlü sıkıntıdan kurtar, bana altından kalkamayacağım yükü yükleme, muhakkak ki gerçek hükümdar sensin. Ey (varlığının) delillerini (kâinata) saçan, ey hiçbir mekânın kendisinden hali olmadığı (her yeri nuruyla kuşatan), daima uyanık olan, görme sıfatınla beni koru. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni koru. Aksine ihtimal verilemeyecek bir katiyette inanıyorum ki senden başka ilah yoktur. Sen benimle beraberken ben helak olmam. Ey dünyada ayrım yapmaksızın herkese rahmet eden bana merhamet et. Ey altından kalkılamayacak işler için ümitlerin kendisine bağlandığı azim Rabbim. Ey her şeyi ezelden bilen, ey cezalandırmakta hiç acele etmeyen, sen benim halimi en iyi bilensin. Beni (içime düştüğüm kötü durumdan) kurtarmaya gücün yeter, bu sana kolaydır, bunu bana lütfeyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerdi, ey hesap görenlerin en çabuk olanı. Ey âlemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Allahım, bana maişetimde darlık yaşatma, duamı geri çevirme, beni senden başkasına kul etme, kalbime senden başkasının muhabbetini koyma. Muhakkak benim senin için bir zıt, ortak ve benzer kabullenmem söz konusu olamaz, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır. Allah, efendimiz Muhammed'e onun ailesine ve sahabesine ceza gününe dek çokça selam eylesin. Amin.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak