Secde Suresi

secde

32 - SECDE

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Elif lam mim   
2.    Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn   
3.    Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun   
4.    Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy' efela tetezekkerun   
5.    Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun   
6.    Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym   
7.    Ellezı ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn   
8.    Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn   
9.    Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun   
10.    Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun   
11.    Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun   
12.    Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun   
13.    Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn   
14.    Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun   
15.    İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun   
16.    Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun   
17.    Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün cezaem bi ma kanu ya'melun   
18.    E femen kane mü'minen ke men kane fasika la yestevun   
19.    Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun   
20.    Ve emmellezıne feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)   
21.    Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun   
22.    Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun   
23.    Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl   
24.    Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun   
25.    İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun   
26.    E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun   
27.    E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun   
28.    Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn   
29.    Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun   
30.    Fe a'rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun   

Türkme Meali

32 - Secde
Bismillahirrahmânirrahîm

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre adını, mü'minlerin Allah'a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır. Sûrede ayrıca Allah'ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.

1.    Elif Lâm Mîm.   
2.    Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.   
3.    Yoksa "Onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.   
4.    Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?   
5.    Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir.   
6.    İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.   
7.    O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.   
8.    Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.   
9.    Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!   
10.    (Kâfirler dediler ki:) "Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.   
11.    De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."   
12.    Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız" dedikleri vakit, (onları) bir görsen!   
13.    Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.   
14.    (Onlara şöyle denilecek:) "O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın."   
15.    Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar.   
16.    Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.   
17.    Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.   
18.    Hiç mü'min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.   
19.    İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me'vâ cennetleri vardır.   
20.    Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir.   
21.    Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.   
22.    Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.   
23.    Andolsun, biz Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur'an'a) kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık   
24.    Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.   
25.    Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir.   
26.    Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar mı?   
27.    Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi?   
28.    "Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış?" diyorlar.  
29.    De ki, "Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır."   
30.    Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.

SECDE Suresinin Faziletleri:
·         Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim evinde Secde suresini okursa, üç gün evine şeytan giremez." 
·         Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur." 
·         Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "O ikisi (yani Secde Suresi ile Mülk suresi) Kuran’daki her sureden altmış derece üstün kılındı."
·         Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Secde ve Tebareke surelerini okumadıkça uyumazdı.
·         Halid bin Ma’dan (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:
– Kurtuluşa götüren "Secde suresini" çok okuyun.Çünkü bana ulaşan habere göre, adamın biri yalnız ve yalnız bu Secde suresini okur ve başka sureleri okumaya vakti kalmazmış O, günahları da çok olan biriymiş. Okuduğu bu secde suresi hayattayken kendisini okumuş olan o kimseye şefaatçi olmak üzere Allah’u Tealaya şöyle yalvarmış:
-"Ya Rabbi! Bu kulunu bağışla. O beni çok okurdu. Allah’ım, eğer ben senin Kitab’ından değilsem beni ondan sil!" diyerek mücadelede eder. O, kuş misali kanadını onun üzerine gerer. Böylece ona şefaat edip onu kabir azabından korur. Allah’u Teala bu surenin şefaatını kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur:

-"Kulumun her günahına karşılık bir sevap yazın ve derecesini bir derece yükseltin."
Bu haberin benzeri Tebareke Suresi hakkında da vardır. Bu sebeple (Halid (Radıyallahu Anh) bunları okumadıkça gecesini geçirmezmiş.
Rivayet edildi ki:
·         Kabir azabından korunur.
·         Bu sureyi okuyanın kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur.
·         Münker ve Nekir meleklerinin dehşetinden kurtulur.
·         Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferde bile terk etmediği bir sünneti işlemiş olur.
·         Secde suresini kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sure-i şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. Mahşer halkını sıcaktan kavuran ve herkesin tepesinin üzerine yaklaşan güneşe Secde suresi şöyle der:" Ey güneş! Benim sakladığım kimseye ışığını iletmek için asla yol bulamazsın."
·         Sebebi bilinmeyen hastalıklar ve baş ağrıları için şifa olur.
·         Secde suresinin 7-9. ayetleri cam bir kap içerisine yazılıp, zemzem suyu ile doldurulur, her gün o sudan çocuklara içirilir ve yediği yemeklere katılırsa, bu çocuklar Allah’ın yardımıyla daha güzel gelişir ve hastalıklardan da korunur.


SECDE Suresi Sesli Dinlemek İçin Tıklayınız.
Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak