Zilhicce Ayı


ZİLHİCCE AYI BUGÜN (25 EYLÜL PERŞEMBE) BAŞLADI


ZİLHİCCE AYININ İLK 9 GÜNÜ TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ
İbn-i Abbas radiallahu anh ‘ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
“Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun her bireri bir senelik nafile oruca denktir. On gecenin tamamını ihya etmek ise Kadir gecesini ihya etmeye denktir.” 
(Tefcirut-tesnim s.170)
On günün orunun her günü 100 köle azat etmiş, 100 deve kurban etmiş ve 100 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap olur. Tevriye gününün yani 8. gününün orucunda 1000 köle azad etmiş, 1000 deve kurban etmiş ve 1000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibi sevap alır. Arefe gününün orucunda ise 2000 köle azat etmiş, 2000 deve kurban etmiş ve 2000 atı Allah yolunda hibe etmiş gibidir.” buyurmuştur.
Tefcirut-tesnim S.169
Ebû Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöylebuyuruyor; Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir”
İbni Mâce, Sıyam: 39
Huneyde ibni Halid, hanımından, o da Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemin bazı hanımlarından rivayet ediyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem Zilhicce ayının dokuz gününü, Âşura gününü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembe gününü oruçlu geçirirdi” Ebû Dâvud, Savm: 61
Ebu’d-Derda radıallahu anh Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor: “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun” buyurdu. Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur”
Şir’a
“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!”
Abd b Humeyd, Müsned, 1-257
Abdullah ibni Abbas radiyallahu Anhuma şöyle dedi: “Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
‘Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür’ dedi.
Sahabeler:−Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir? diye sordular.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):−‘Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç’ diye cevap verdi.”
Ebu Davud 2428, Buhari 928, Tirmizi 754, İbni Mace 1727
Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce’nin ilk on günüdür…’ buyurdu.”
Terğib ve Terhib 3/22, İbni Hibban
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden bazısından rivayet edildiğine göre:
“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Zilhicce’nin dokuz günü, Aşure günü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembesi oruç tutardı.”
Ebu Davud 2437,

İlk on günün kıymeti
Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediler. Peygamber efendimiz, cevabında buyurdu ki: 
(Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir.) [Buhari]
Ebüdderda hazretleri buyurdu ki:
(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Muhammed aleyhisselam, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizanda sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.) [Şir’a]
Bu on gün içinde, bir hasta ziyaret eden, Allahü teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i Sünnet’e uygun bir din kitabı okumak çok sevabdır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK TESBİHLER VE DUALAR
İsa Aleyhisselam'ın havârilerine öğrettiği her biri birbirinden kıymetli, bütün ümmetler için geçerli beş zikrin günde 100 defa okunması tavsiye ediliyor.
Havariler Hz. İsa'ya (a.s.):
” Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdular:

1. Zikir: LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHÛ LÂ ŞERİKE LEH. LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU YUHYÎ VE YUMÎT. Bİ YEDİHİL HAYRUVE HUVE ALÂ KULLİ ŞEY’İN KADÎR.
“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenâtın sahibi olur."

2.Zikir: EŞHEDU EN LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHÛ LÂ ŞERİKE LEH. İLÂHEN, VÂHİDEN, SAMEDEN LEM YETTEHİZ, SÂHİBETEN VE LÂ VELEDÂ.

"İkincisini 100 kere okuyana, Cenab-ı Hak bir milyon hasene (iyilik) yazar, bir o kadar da günahını siler ve onun cennetteki derecesi, on bin derece yükseltilir."

3. Zikir: EŞHEDU EN LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHÛ LÂ ŞERİKE LEH. LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU, YUHYÎ VE YÜMÎTU VE HUVEL HAYYUL LÂ YEMÛTU. Bİ YEDİHİ’L HAYRU VE HUVE ALÂ KULLİ ŞEY’İN KADÎR.
"Üçüncüsünü 100 kere okuyana; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir hâlde iner ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar."

4. Zikir: HASBİYALLÂHU VE KEFÂ. SEMİYALLÂHU LİMEN DE’Â. LEYSE VERÂELLÂHİ MÜNTEHÂ.
"Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rabbimizin (c.c.) huzuruna koyar. Rabbimiz (c.c.) o anda o duayı okuyana nazar eder. Yüce Yaradanın (c.c.) kendisine bir defa tecelli buyurduğu kul ise asla bedbaht olmaz."

5.Zikir: “ALLAHÜMME LEKEL HAMDÜ KEMÂ NEGÛLÜ VE HAYRAN MİMMA NEGÛL, ALLÂHÜMME LEKE SALÂTÎ VE NÜSÜKÎ VE MAHYÂYE VE MEMÂTİ VE LEKE RABBİ TÜRÂSÎ, ALLÂHÜMME İNNÎ EÛZÜ BİKE MİN AZÂBİL GABRİ VE MİN ŞETÂTİL EMRİ, ALLÂHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE MİN HAYRİ MA TECRÎ BİHİ’R- RÎHU.”
"Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir.”

ZİLHİCCE AYI’N DA GÜNLÜK DUA VE FARKLI TESBİH
1.Gün Duası
Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz'e,zerrat-ı kainat adedince hamd ve şükür,Peygamberler Server'i Efendimiz'e, diğer emibiya-i izama,melaike-i kirama,ehl-i beyte ve Hakk'ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları,çöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun.Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz,ihsanı,keremi bol,rahmeti,şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam'a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle!Bizi,kardeşlerimizi,hepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!
2. Gün Tesbihi
SUBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM (300 DEFA)
2. Gün Duası
Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip, onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettik,çok günah işledik. Şimdi "Tevbeler tevbesi!" diyor,yüce huzurunda boyun büküyor,huşu ile iki büklüm oluyoruz.Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımıza,kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen,o da Sen'in fazlın olur; Sen'in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.
3. Gün Tesbihi
LA HAVLE VELA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM.(100 DEFA)
3. Gün Duası
Ey rahmeti gazabının önünde bulunan,kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!
Rabbimiz! Dünya ya, ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir...dualarımıza icabet et...besmelemiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme...
4.Gün Tesbihi
HASBİYALLAHU LA İLAHE İLLALLAHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM.(100 DEFA)
4.Gün Duası
Allah'ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi,izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah'ım.Namazımızı gözümüzün nuru kıl!
5.Gün Tesbihi
ALLAHÜMME AFÜVVÜN KERİMÜN TUHİBBÜL AFFE FA'FUANNİ(100 DEFA)
5.Gün Duası
Allah'ım kusurlarımızı ört,bizi korktuklarımızdan emin eyle.Allah'ım önümüzden,arkamızdan,sağımızdan,solumuzdan,üstümüz den ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.
6. Gün Tesbihi
LAİLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN(100 DEFA)
6.Gün Duası
Allah'ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet;lütfet ki Allah'ım,dillerimiz sürekli Sen'in zikrinle meşgul,bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen'in emrine muti'kalplerimiz de yanlız Sen'in marifetinle dolu olsun.Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır;kalp,sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır,Sen herşeye kadirsin.Sen'den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.
7.Gün Tesbihi
RABBİ İNNİ MESSENİYEDDURRU VE ENTE ERHAMURRAHİMİN.(100 DEFA)
7.Gün Duası
Ya Rabbi Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var ki,ne kadar şükretsek azdır.Bizi müslüman olarak yarattığın ve müslüman olarak yaşattığın için Sana kainattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi.Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak eyle.Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.
8.Gün Tesbihi
HASBÜNALLAHİ VE Nİ'MEL VEKİL (100 DEFA 100. DE Nİ’MEL MEVLA VE Nİ’MEL NASR )
8.Gün Duası
Allah'ım,bizi konuşmayı zikir,susmayı fikir,nazarı ibret,hareketi ibadet olan kullarından eyle.Kalp katılığından,gafletten,başkalarına bar olmaktan,aşağılıktan,aşağılanmaktan,miskinlikten,c ehaletten ve faydasız bilgiden,ürpermeyen gönülden,doyma bilmeyen nefisten,kabul edilmeyen duadan,nimetlerin zeval bulmasından,ansızın bastıran azabından,gelip çatan gazabından Sana sığınırız.
9.Gün tesbihi
YA KADİYEL HACAT VE YA DAFİAL BELİYYAT.İKDİ HAVAYİCENA KÜLLEHA VEDFEA ANNAL BELAYA KÜLLEHA. (Sayı belirtilmemiş)
9.Gün Duası
Allah'ım,kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle.Livaü'l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.
10.Gün Tesbihi
ALLAHÜMME HABBİB İLEYNEL İMANE VE ZEYYİNHU Fİ KULUBİNA VE KERRİH İLEYNE KÜFRA VEL FUSUKA VEL İSYANE VEC'ALNA MİNERRAŞİDİN (Sayı belirtilmemiş)
10.Gün Duası
Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır.Rabbimiz!Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma.Ey Rabbimiz!Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey Rabbimiz!Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme,bizi affet,bizi bağışla. Bize merhamet et.Sen bizim Mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Zilhicce ayının birinden onuna kadar(yani kurban Bayramının ilk gününe);
10 salevât-ı şerife ;
” Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyiidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.”
10 istiğfar:
“Estağfirullâhe’l-Azim el-kerim ellezi lâ ilahe illâ Hüve’l-Hayye ‘l-Kayyume ve etübü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehü hüve’t-Tevvabü’r-Rahim.”
10 tevhid;
“Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh,Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyün lâ yemütü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.”
okunur.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak