İslam Ahlakı Tecdid-i İman


TECDÎD-İ ÎMÂN DUASI
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.
Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Pey­gambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesi­ne îmân etdim. Hepsi hakdır, sâdıkdır. Bildirdikleri doğrudur.

(Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel­ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü en­ne Muhammeden abdühu ve resûlüh.)

Tecdîd-i îmân düâsı: 
(Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâ­ne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ-ilâhe illallah Muhammedün re­sûlullah).

 Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” her yeni elbise giydiği zemân bu düâyı okurdu: (Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.)

[Büyük İslâm âlimi, 14. cü hicrî asrın müceddidi, Seyyid Abdül­hakîm Efendi “rahmetullahi aleyh” İstanbulun çeşidli câmi’lerin­deki va’zlarında ve Medreset-ül-mütehassısîndeki ve Vefâ lisesin­deki derslerinde ve husûsî sohbetlerinde, (Temiz ve yeni elbise gi­yiniz! Mevkı’ ve hürmet sâhibi olan kimseler gibi giyininiz! Halâl olan elbiseleri ve yemekleri ve şerbetleri lüzûmu kadar kullanınız! Gitdiğiniz yerlerde ahlâkınızla, sözlerinizle islâmın vekarını, kıy­metini gösterdiğiniz gibi, giyinmenizle de saygı ve ilgi toplayınız! Çeşitli, lezzetli yemeklerle ve tatlı, soğuk şerbetlerle bedeninizi, nefslerinizi râhat ve hoş tutunuz!) buyururdu. Seyyid Abdülhakîm efendinin bu tavsiyeleri, Muhammed bin Süleymân-ı Bağdâdînin “rahime-hümallahü teâlâ” (Hadîkat-ün-nediyye) kitâbında da uzun yazılıdır. Bu kitâb, arabî olup, 1397 [m. 1977] senesinde, İs­tanbulda ofset yolu ile Hakîkat Kitâbevi tarafından basdırılmışdır.]

Kaynak: İslam Ahlakı kitabı


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak