Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah


Tecdid-İ İman Nedir?
Îmân esaslarının yenilenmesi, tazelenmesi ve tekrar eski haline dönüştürülmesi demektir. Şüphesiz ki îmânın tazelenmesinden öncelikli olarak anlaşılması gereken, dinden çıkan bir kişinin yeniden mümin olmasıdır.
Zira çeşitli sebeplerle îmânın izalesine sebep olacak bir teşebbüste bulunan kimse, pişmanlık anında tekrar îmân ederek Müslüman olur. Ayrıca kelime-i tevhidi sık sık getirmek ve mevcut îmânına süreklilik kazandırmak amacıyla zaman zaman tecdid-i îmân yapılması Müslümanlar arasında teamül haline gelmiştir. Hz. Peygamberin "îmânlarınızı yenileyiniz" sözü üzerine, "nasıl yenileyeceğiz?" diye sorulmuş, cevaben, "kelime-i tevhidi çokça söyleyerek yenileyiniz." buyurmuştur (Ahmed ibn Hanbel, 2/359). (F.K.)
Tecdid-i Nikah Nedir?
Abdülgani Nablusî hazretleri buyuruyor ki: Erkek ve kadından biri mürted olunca, nikâhları fesh olur, yani bozulur. Bu, talak değildir. Tevbe ve tecdid-i nikâh [nikâhın tazelenmesi] gerekir. Küfür olup olmadığı şüpheli olan bir şeyi yapan kimsenin de, tevbe edince, nikâhını tazelemesi ihtiyatlı, yani iyi olur. (Hadika)

Halk arasında, bilmeden küfre düşüren söz söyleyen çok olur. Bunun için her gün imanını, ayda 1-2 defa da nikâhını iki şahit yanında yenilemelidir. (Redd-ül muhtar)

Demek ki, insan küfre düşünce veya küfre düştüğünü zannedince, tevbe edip imanını tazeler. İman gidince nikâh da gideceği için, nikâhını da tazelemesi gerekir.

Tecdid-i İman Duası
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine îmân ettim. Hepsi hakdır, sâdıkdır. Bildirdikleri doğrudur.
‘Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ velba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.’
**Tecdîd-i îmân duâsı:
 ‘Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ-ilâhe illallah Muhammedün resûlullah’.
‘Ey Rabbim , imanımı ve nikahımı, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hakaret ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istigfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni affet, nikahımı da sabit kıl’

**Câmi’lerde imâm efendiler cemâ’ate, Tecdîd-i îmân duâsını, ya’nî
‘Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah’
okutarak tevbe ve tecdîd-i nikâh yapılıyor. Böylece,
‘Lâ ilâhe illallah diyerek, tecdîd-i îmân yapınız!’
 hadîs-i şerîfindeki emr yapılmış olmaktadır.
**Her zemân, her zevce, zevcine “aramızdaki nikâhı tecdîd etmek için seni vekîl etdim” demeli, zevci de “bu vekâleti kabûl ettim” demeli.
**İmâm efendi, her Cuma namâzında, duâdan sonra, tecdîd-i îmân duâsını okumalı, cemâ’at de berâber söylemelidir. Hepsinin îmânları ve nikâhları tâzelenmiş olur.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak