Lokman Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim (2) tilke ayatülkitabilhakiym (3) hüden ve rahmeten lilmuhsiniyn (4) elleziyne yukıymünnessalate ve yu'tünezzekate ve hüm bll'ahtretl hüm yukmun (5) ülalke ala hüden min rabbihim ve ülalke hümülmüflihun (6) ve mlnerınasl men ye ş-teriy lehvelhadiyse ii yudile an seblyllllahi bigayri ilmin ve yettehızeha hüzüva, ülalke lehüm azabün müiyn (7) ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiren ke'en lem yesma'ha ke'enne fiy üzüneyhi vakra, febeş-şirhü biazabin eliym (8) innelleziyne arnenü ve amllüssalthütl lehüm cennhatünna'ıym (9) halldlyne fiyha, va'dallahi hakkaa, ve hüvel'aziyzülhakiym (10) hatakassemavatl bigayri amedin terevneha ve elkaa fiyla'rdı revaslye en temiyde biküm ve besse fiyha min külli dabbeh, ve enzelna minessemal maen fe'enbetna fiyha min külli zevcin keriym (11) haza halkullahi fe'eruniy maza halakelleziyne min dünih, bellzzallmüne fiy dalalin mübiyn.
Açıklaması:
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2- İşte bunlar (veya bu süre) hikmet 'dolu kitabın (Kur'an'ın) ayetleridir.
3- (Bunlar) güzel iş yapanlara bir hidayet ve rahmet (olarak indirilmiş)tir.
4- Onlar (güzel iş yapanlar) ki, namazı gereği gibi kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de yakinen (kesin olarak) inanırlar.
5- İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve (azaptan) kurtuluşa erenler de işte onlardır.
6- insanlardan kimi var ki, bilgisi olmadığı halde
(insanları) Allah yolundan saptırmak sonra da onunla alay etmek ve eğlenmek için boş sözler satın alır, işte bunlara, rüsvay edici (şiddetli) bir azap vardır.
7- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. (Resulüm!) Sen de onu acıklı bir azap ile müjdele.
8, 9- Fakat iman edip de güzel iş ve harekette bulunanlar, şüphesiz ki onlara içinde, ebedi olarak kalmak üzere Naim cennetleri vardır. Bu, Allah'ın (mü'-69minlere) gerçek va'didir. O yegane galip ve hükmünde hikmet sahibidir.
10- Allah, gördüğünüz gibi gökleri direksiz yarattı. Yere de, sizi sarsmaması için, büyük dağlar yerleştirdi. Orada (yerde) her bir canlıdan (nice çeşitler) yaydı. Hem biz, gökten bir yağmur indirdik- de yeryüzünde her sınıftan güzel bitkiler yetiştirdik.
11- işte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O'ndan başkasının (putlarınızın) ne yarattığını haydi gösterin bana. Hayır, (gösteremezler). O zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.
Lokman Sure-i Şerife’sinin Esrarı:
Bir kimse, Lokman suresinin tamamını baştan sona kadar bir kağıt üzerine yazar ve bu yazılan kağıdı temiz bir suyun içerisine bırakır ve bu sudan herhangi bir hastaya içirirse, bu hastalık ister iç hastalıklarından birisi olsun, isterse eseri zahirde görülen herhangi bir hastalık bulunsun, Cenabı Hakk, o kimseye şifa ihsan eder. Bu sure-i şerifeyi okuyup kara, deniz ve hava vasıtalarından birisine binen kimse de, meydana gelmesi muhtemel kazalara karşı kendisini korumuş olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak