Dursun Ali Erzincanlı'dan DuaAllah'ın yarattığı bu güzel sesi böylesine faydalı bir şekilde kullandığı için ona teşekkür etmek isterdim.Allah Dursun Ali Erzincanlı'dan razı olsun inşallah.

Bismillahirrahmanirrahim

FERDÛN-HAYYÛN-KAYYÛMUN-HAKEMÛN-ADLÛN-KUDDÛS

ALLAH'tır gerçek Râb, 
O'ndan başka yoktur İlâh,
Görünmeyen ve görünen herşeyi bilir,

O RAHMANdır, RAHİMdir,
O kainatın gerçek hükümdarı; MELİKtir,
Bütün eksikliklerden uzak ve yüce; KUDDÛStür,
Kusurlardan münezzeh, yarattıklarına esenlik veren; SELAMdır,
Güvenlik veren; MÜ'MİNdir,
Herşeyin üzerinde gözetip kollayan; MÜHEYMİNdir,
Üstün kudret sahibi, mutlak gâlip; AZİZdir,
Büyükler büyüğü; MÜTEKEBBİRdir,

En güzel isimler ve vasıflar O'nundur,
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder.
Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan!
Ey celal ve ikram sahibi ALLAH'ım,
Senden Cenneti istiyor ve Cehennemden de sana sığınıyorum.

ALLAH'ım,
Senden kalplerimizi imana, İslama, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz.

Rabbimiz,
Katından göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat, sinelerimize inşirah bahşeyle.

ALLAH'ım,
Sen SETTAR-UL UYUBsun,
Hata, kusur ve günahlarımızı ört,
Aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp yüce dergahına iltica ediyoruz.
Ne olur merhamet et ve işlerimizi kolaylaştır.

Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz.
Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur.

Ya ERHAM-EL RAHİMİN, ve Ya EKREM-EL EKREMİN,
Bizim, anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin,
Bize rehberlik yapan büyüklerimizin, 
Kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın,
Sevdiklerimizin, sevenlerimizin, 
İçinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların,
Milletimiz fertlerinin, 
Üzerimizdeki hakkı bulunan kimselerin, 
Nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet Ümmet-i Muhammed'in günahlarını bağışla.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen görünmeyen bütün âlemleri bilen Ulu ALLAH'ım.

Senin Lutf-u Kereminden, bütünüyle hayatımızı yönlendirecek güçte bir İMÂN istiyoruz.

Hep saygı ve haşyetle çarpan bir KALP, 
Kendisiyle amel edip faydalanabileceğimiz bir İLİM istiyoruz.

Dinin va'z ettiği prensipleri en ince ayrıntılarına kadar tatbik edeceğimiz bir ÖMÜR diliyoruz.

Her zaman, her türlü belâdan emin olabileceğimiz tastamam bir AFİYET, 
İkram ve ihsânından gelecek bu afv-u afiyete mukabelede bulunabileceğimiz enginlikte ŞÜKÜR hisleri istiyoruz.

Nâmerde değil, merde bile boyun büküp el açtırmayacak kadar bir ZENGİNLİK istiyoruz.

Bu isteklerimizi bize lûtfeyle ALLAH'ım!

Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan Celal ve İkram sahibi Rabbimiz.

Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor, hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine Senin Rahmet ve Şefkât'ine iltica ediyoruz.

Bir zaman kulun Yakup Peygamber derdini sana açmıştı,
Sen O'nun hüznünü gidermiş ve O Hüzünlü Nebi'yi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun.

Bir kere de Nuh Nebi dua dua sana yalvarmıştı,
Sen O'nun üzüntü ve tasalarını gidermiştin.

Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. 

Yunus Aleyhisselam'a da aynı muamelede bulunmuş, O'nun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin.

Resûlun İbrahim Aleyhisselam'ın hâlini görüp O'nu Nemrudların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da Sendin.

Yarabbi!

Sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o Enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle.
Bu aciz, günahkâr kullarını da affeyle ALLAH'ım.

Ey Râb!
Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur.
Yolcusunu sana ulaştırmayan bütün yollar sarp yokuştur.

Ey varılacak yüce hedeflerin en şereflisi!
Ey kapısında el açılanların en cömerti!
Koşarak sana geldim ALLAH'ım.
Lâkin sırtımda bir yığın günah, 
Kaldırmazsan ne olur acep hâlim.
Al yükümü, beni hafiflet Allah'ım.

Ey kullarının gözlerini marifet deryasına açan, dillerini hamd ve şükürler ile coşturan ALLAH'ım.
Keder ve tasaların kalbime sızmasına fırsat verme.
Büyük hedef yolunda yürürken, beni batıl yollara saptırma.
Hep hâyırla neticelendir sonumu, hâyırla bitir işlerimi.

Ey merhameti sonsuz, rahmeti sınırsız RAHMAN, RAHİM ALLAH'ım!

İlahi!
Senin pegamberin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine,
Hâlilin Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam hürmetine,
Tur Dağı'nda Senin ile konuşan Efendimiz, Hazreti Mûsa hürmetine,
Rûhundan bir rûh ve kelimen olan Efendimiz Hazreti İsâ hürmetine,
EHÂD, SAMED, VİTR Esma-i Hüsna'n hürmetine,
Gündüzün aydınlığına ziyasını çalan, geceye karanlığını veren ismin hürmetine,
Bütün bunlar hürmetine Senden diliyor ve dileniyorum Ya Rabbi!

Kur'an-ı Azim'i bana rızık eyle,
Kur'an'dan istifade etmeyi bana nasip eyle,
Hakiki ilim nasip eyle,
Bunları Senin sonsuz havl ve kuvvetinden diliyorum.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhameti sonsuz Rabbim, bu dileğimi lütfen kabul buyur.

ALLAH'ım, 
Dünyamı ıslah buyur; ahiretimi de ıslah eyle,
Hayatı her türlü hayra vesile kıl,
Ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermeye vesile eyle.

ALLAH'ım,
Beni yücelt, eksiğimi gediğimi gider, 
Bana rızık ihsan et, 
Beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet.
Salih amellere ancak Sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak Sen korursun.

ALLAH'ım,
Bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla,
Düşmanlarımın tuzaklarını boz, 
Aleyhime komplo kurmalarına imkan verme,
Hidayet yolunu bana âsân eyle
Hukukuma tecavüz edene karşı bana yardım eyle.

İlâhi,
Gizli, açık bütün işleri gören ve bilen ALLAH'ım,
Ey temiz gönülleri lütuflarıyla sevindiren ALLAH'ım,
Ey belalar ile sarsılan gönül erlerinin korkularını izâle eden ALLAH'ım.
Ey kullarının ihtiyaçlarını en münsaip şekilde gideren sultanlar sultanı ALLAH'ım.
Ey kendisinden başka el açıp dua edilecek Râb bulunmayan ALLAH'ım,
Ey kapısında bekleşen ihtiyaç sahiplerine ikrâm ve ihsanlarını sürekli artıran ALLAH'ım,

Ya İlahi,
Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine,
Ehl-i Beyti ve Ashabı hürmetine bizi de umduklarımıza nâil eyle.

Ey gözlerin göremediği, 
Zihinlerin, zân ve bakışların kuşatamadığı,
Hiçkimsenin hakkıyla vasfemediği,
Yüceler yücesi ALLAH'ım.
Ey herşeye gücü yeten kudreti sonsuz Yüce ALLAH'ım.
En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller;
En hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle ALLAH'ım.

Ey ALİM, 
Ey HALİM,
Hal-i pürmelâlimize nigehbân olan Sen,
İçine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak Sen,
Bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine Sensin.
Senden, işte o kolay olanı, Lûtfen ve Keremen gerçekleştirmeni diliyoruz.
Ey Kerem Sultanı,
Ey cömertlerin en cömerti,
Rabbimiz,
Ne olur ALLAH'ım,
Bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma,
Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dûalarımızı da reddetme.

ALLAH'ım,
Senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra, artık kim başka arayışlara girer!
Bir kere yakınlığına eren, yüzünü nasıl başka şeylere döner!

Ya Rab!
Bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin,
Gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle.

İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin,
Hoşnutluğunla mükâfatlandırdığın, 
Terkedilmişliğe bırakmadığın, 
Sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın,
Kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle.

Vicdanlarına sana dua ve münacaatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle.

Rabbimiz!
Senden Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz.

Ey dualarımıza her zaman icâbet eden, merhameti sonsuz Rabbimiz!
Bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak,
Bizden yüz çevirme,
Ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle.

Ya İlahi!
Bütün Melikler kapılarını sürmeledi,
Senin Yüce dergâhının kapısı ise asla kapanmaz.
Dilekte bulunanlara, gönlüyle gelenlere hep açıktır.

Ya İlahi!
Eğer kovarsan bu kimsesiz kulunu ulu dergâhından,
O zaman ben gidip kimin kapısına iltica edebilirim ki!
Eğer yüce huzurundan mahrum edersen beni,
O zaman ben kimin yakınlığını umabilirim ki!

İlahi!
Şayet bu kuluna azab etmeyi murad buyurduysan,
Ben biliyorumki cezalandırılmaya fazlasıyla müstahâkım,
Fakat affınla sarıp sarmalarsan,
O da Senin Lütuf ve Keremin olur.

Günahkârlar, "Tövbe Yarabbi!" deyip yine Senin kapına yöneldi,
Ey affı güzel Rabbim!
N'olur affının serinliğini gönlüme duyur.
Beni marifetinle duyur,
Bu garip kulun bunlara lâyık olmasa da,
Günahkârları bağışlamak Senin şânındandır ALLAH'ım.

Ey zerrelerden seyyarelere kadar, canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği; MALİK-ÜL RÜK'A!

Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için, peşi peşine ve ardına kadar açan; MÜFETTİH-ÜL EBVAB!

Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihâyet asla söz konusu olmayıp eşya ve hâdiselere sürekli hükmeden MÜSEBBİB-ÜL ESBAB!

Talebinden bile aciz olduğumuz, Dünya ve Ukbâ saadetine vesile olabilecek Lütûf kapılarını biz naçar kulların için de arala ALLAH'ım.

Bizi sadece Senin emrini yerine getiren işler ile meşgul olan, sadece Senin Rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstağni davrananlardan eyle ALLAH'ım.

Dilinde sürekli Senin ism-i şerifin,
Gece gündüz ulu dergâhına el açıp yana yakıla yalvaran,
Lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle ALLAH'ım.

Ya Rabbena!
Vaa'dinden dönmek kendisi için muhal olan yegâne zât Sensin.
Bize vaa'dettiğin mükâfatları lûtfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme ALLAH'ım.

Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlâmız,
Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz!
Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle, Ya Rabbena.

Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren Yüce Mevlâmız.
Sonu Cennete ve Cemalullaha çıkan yolları bizlere de göster Ya Rabbena.

Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegâne Hâdi.
Bizi de sırat-ı müstakime hidâyet eyle Ya Rabbena.

Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan Rahmet Sultanı.
Bizim de ümitlerimizi canlandır Ya Rabbena.

Ya Rabbena,
Ya İlâhena,
Ve Ya Mevlâna,
İşlerimizi kolaylaştır, 
Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, 
Hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı,
Üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle Ümmet-i Muhammed'i bağışla,
Ya Rabbena.

Bütün hamdler, şükürler Sana'dır,
Mülk, bütünüyle Senindir,
Bütün iyilik ve güzelliklerin yegâne kaynağı da Sensin ALLAH'ım.

Mülk ve Melekût âlemlerinin, görünen, görünmeyen bütün âlemlerin tek sahibi Sensin ALLAH'ım.
Melikler Melikisin,
Hâlimsin,
Günahlar ile kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin.

ALLAH'ım.
İmanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan Sana sığınırım,
Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten Sana sığınırım,
İslam ile şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten Sana sığınırım,
İzzetten sonra zillete düçâr olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hâl ve tavırlardan Sana sığınırım.

Rabbim!
Senin yardımını diliyor ve Sana tevekkül ediyorum,
Ne olur, ne Dünya ne de Ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle başbaşa bırakma!

Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi!
İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım,
Ey günahkâr kullarını affeden Rabbim,
Kendine yazık etmiş biri olarak, kapının tokmağına dokunuyorum.

Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim,
Çok cürümler işledim ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, Senden affımı umuyorum.

Yüce Mevlâm,
Merhametini esirgeme n'olur,
Ben günahkârım, Sense bağışlayansın,
Günahkâr kulları Senden başka kim bağışlayabilir!
Bu kulunu da bağışla,
Ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

ALLAH'ım.
Sen bize, bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin,
Bize iman verdin, hidâyet verdin, rızık verdin,
Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun,

Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim,
Sen ki "Kalpler iki parmağımın arasındadır." buyuruyorsun,
Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzre sabit kıl,

Rabbimiz,
Biz yoktuk, Sen vâr ettin,
Varlığından bizleri haberdâr ettin,
Bizleri varlığa erdirdikten sonra Sana lâyık kul, Habibine lâyık ümmet, Kur'an'a hâdim millet eyle.

Peygamberimiz efendimizden öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz,
İçimizi yalnız Sana döküyor, 
Kalplerimizle umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz.

"Kullarım beni sana sorarlar. Deki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim." buyuruyorsun.
Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz,
Bizi kapından geri çevirme,
Senden başka sığınak bilmiyor,
Senden başka Râb tanımıyoruz.

Ey merhameti sonsuz Rabbimiz,
Bizi her türlü belâ ve musibete karşı koru,
Bize afiyet ihsan eyle,
Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme,
Muhabbet kâselerinden doyasıya içir,
Ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme.

Amin.

Kâinatın Efendisi,
Bütün hayır yollarını insanlığa açan,
Peygamberlik silsilesinin mührü,
Hazreti Muhammed Mustafa'ya,
A'l ve Ashabına salat ve selam ediyor,
Bu vesileyle dileklerimizi Sana arz ediyoruz.
Dileklerimizi kabul eyle ALLAH'ım.

YA RAHMAN, 
YA RAHİM, 
YA ZEL CELAL-İ VEL İKRAM,
YA HAYY,
YA KAYYUM,

ALLAH'ım,
Deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan Sana sığınırım,
Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan Sana sığınırım,
Suda boğulmaktan,
Yangında yanmaktan,
Kocayıp elden ayaktan düşmekten Sana sığınırım,
Ölüm anında şeytanın çarpmasından Sana sığınırım,
Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırım,

ALLAH'ım,
Senden ah-u efgân edip Sana dua dua yalvaran,
Sana karşı saygıyla dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz,

ALLAH'ım,
Senden rahmetini celbedecek şeyleri,
Gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini,
Her türlü günahtan korunmayı,
Her türlü iyiliği kazanmayı,
Cennetle serfiraz olmayı ve Cehennemden kurtuluş diliyoruz.

ALLAH'ım,
Ömrümün en güzel ânını sonu, 
Amelimin en hayırlısını son amelim,
Ve günlerimin en iyisini de Sana kavuştuğum gün kıl!

ALLAH'ım,
Fayda vermeyen ilimden,
Ürpermeyen kalpten,
Doymayan nefisten,
Ve icabet edilmeyen duâdan Sana sığınırım.

ALLAH'ım,
İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden Sana sığınırım

ALLAH'ım,
Bildiğim ve bilmediğim şeylerin şerrinden Sana sığınırım,

ALLAH'ım,
Nimetinin son bulmasından,
Verdiğin afiyetin sona ermesinden,
Azabının ansızın gelip çatmasından
Ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırım.

Ey merhametlilerin en merhametlisi,
Ey Celal ve İkram sahibi ALLAH'ım,
Senden Dünya ve Ahirette afiyet istiyorum,
Her türlü şerri de benden uzaklaştırmanı diliyorum,

ALLAH'ım,
Acizlikten,
Tembellikten,
Korkaklıktan,
Kabir azabından Sana sığınırım.

Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

ALLAH'ım,
Gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi Sana şikayet ediyorum.

ALLAH'ım,
Hatalarımı yıka ve kalbimi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle,
Benim ile günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır,

AMİN..

Velhamdulillahi Rabbil Alemin,
Ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem,
Ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain.

Dursun Ali Erzincanlı'dan Videoyu Dinlemek İçin Tıklayınız

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak