Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

kandil

Bazı duaların birleştirerek bir kandil duası yazdım. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eder. Dua ve selam ile,
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: 

YA İLAHE'L-ALEMİN!
Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir. Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır. Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür. Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz
 
 

YA RABBİ!
Ey Habibinin geçmiş-gelecek bütün günahlarını affeden Allah’ım. Bizler de Habibinin ümmetiyiz. Ümmeti Habibullahız. Habibin aşkına bizim de geçmiş ve gelecek günahlarımızı affeyle. Mademki Afüvv’sün ve affı çok seversin. Öyleyse affeyle. (Âmin) 
 

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN RABBİM!
 Yâ Settere'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN ALLAH'IM!
Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!
 

Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle..
 

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
 

Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!
 

EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!
Ey zararları ve belâları defeden! Zararlarımızı ve belâlarımızı defet.
Muhakkak ki, Sen muztarip biri Sana duâ ettiğinde ona icâbet edersin. Ey istediğini yapan! Ey her şeye kâdir ve kadîr olan! Ey her şeyi bilen! Sen muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi bilensin. İhtiyaçlarımızı gidermeye kâdir olan da Sensin. Ayıplarımızı ve günahlarımızı Sen biliyorsun. Onları setretmeye ve affetmeye kâdir olan yine Sensin. Bizi senden başkasına gönderme. Bizi başkasına bırakma. Bizi Senin kapından başka kapıya yöneltme. Bizi Senden başkasına yollama. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.” (Âmin) 


EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!
Şu mübarek mevlid kandili gecesinde binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve senden dualarımızın kabulünü istiyoruz. Dualarımızın kabul oldu sevincini bizlere sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, huzurla, sevdiklerimizle yaşat. Şükrümüzü çoğalt ya Rabbi.


EY YÜCELER YÜCESİ!

Allahım! Senden Sana edilen ve edilecek olan duaların ve isteklerin en hayırlısını, başarıların, amellerin ve sevapların en hayırlısını istiyorum. Senden yaşamın ve ölümün en hayırlısını da istiyorum. Yâ Rabbi AminYA RABBİ!

Allah’ım, yalnız Sana teslim oldum. Yalnız Sana inandım.
Yalnız Sana güvendim. Yüzümü yalnız Sana çevirdim. Bana sevgini ve sevgisi Senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Amin.


EY ALLAH'IM!
Günahlarımı bağışla beni affet, dünya ve ahirette bana acı, esirge, bana merhamet buyur, doğru yolu göster ve beni rızıklandır.'
 

EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!
Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kadirsin.”
Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın.

 Yâ Rabbi halal nimetin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekten beni müstağni kıl. Amin


Allah’ım borca batmaktan, başarısızlıktan, rakiplerimin bana galip gelmesinden, düşmanlarımın düşmanlığından, yaptıklarımla gülünç hale düşmekten Sana sığınırım.

Allah’ım! Karamsarlıktan , karamsarlığa düşmekten, üzüntüden, tasadan, acizlikten, beceriksizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında ezilmekten, güçlülerin tuzağına düşmekten ve onların tasallutundan Sana sığınırım.
Allah’ım faydasız bilgiden, sonuç vermeyen çabadan, ürpermeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, açgözlülükten, kötü bir arkadaş olan açlıktan ve kötü bir sırdaş olan ihanetten, erzel-i ömürden, hayırsız maldan, haram servetten ve kötü bir miras bırakmaktan Sana sığınırım
Ey yüceler yücesi!
Efendimiz Hazreti Muhammed'e,
Muallâ aile efradına
ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden
dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..
amin amin amin
velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak