Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat


Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol


Nefsin hevâsı ile mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem ayağın yolu ol Garassız hem îvazsız hizmet et her canlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol Nefsine yan cıkıp da Ka'be'yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol Güneş gibi şefkâtli yer gibi tevâzûlu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü söyle gerçek Hulûsî'nin dili ol Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle Fazilette sehâda örnek insan ol örnek Doğruluk kârın olsun vefâ şiârın olsun Sadâkatta vefâ da örnek insan ol örnek Şol müselles turrene bendeylemiş tâ ezel Tarîk-i Mustafâ'da örnek insan ol örnek Neylesün yok kurtuluş gönlümüz dîvâne olmuş Hakk'a Hamd ü senâda örnek insan ol örnek İhlas ile amel kıl hâlini mükemmel kıl Keremde ve atâda örnek insan ol örnek ALLAH'a itaat kıl her veçhile tâat kıl Tevekküle rızada örnek insan ol örnek(Hulûsi-i Kalb ile örnek insan ol örnek) Hudâ'ya bin şükür bir mü'miniz Allâh'ımız vardır Şehâdet eyleriz ancak Resûlu'llâh'ımız vardır Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına Ki şer'-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır O şâh-ı Nakş-bend'in bendesiyiz bâb-ı lutfunda Sırât'ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır Bi-hamdi'llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur Şefi'-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır Reh-i aşkındayız gerçi anın âvâre bir sâlik Cenâb-ı Pîr-i rûşen-dil Karîbu'llâh'ımız vardır Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrâbımız yokdur Bizi ta'n eyleyen nâ-merde eyvallâhımız vardır Ne derlerse desinler bîgânelerden ictinâbım yok yok Harîm-i yâra mehrem dilde resm-i râhımız vardır Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar Yolunda Öldü derler başka ne günahımız VARDIR...


Rabbim gönül yıkmaktan Sana sığınıyorum. 

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak