Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hizbu'l Hıfz DuasıBu mübarek dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sırrahu)'nin Hizbu'l Hıfz ( Koruma Hizbi)'dir.


Hizbu'l Hıfz (Korunma Duası)'ın Latin Harfleriyle Okunuşu:

Bi'smillahi'r-rahmani'r-rahiym.
Allahumme înne nefsî sefiynetün sâiretun fî bihari tûfânil irâdeti haysu lâ melceâ ve lâ menceê minke illâ ileyke 
Fâc’ali Allahumme bismillahi mecreyhâ ve mürseyhâ Înne rabbî le ğafûru'r-rahıymun. Vâşğalnî Allahumme bike âmmen ebâdenî ânke hattâ lâ es’eleke mâ leyse lî bihi ılmun ve â’sımnî Allâhumme minel agyâri ve saffinî, Allâhumme minel ekdari vâhfaznî hattâ lâ êskune îlâ şey’in bimâ hafizte bihi ıbadeke el-mustafayne el-ahyâre vâzkurni Allâhumme bimâ zekerte bihi sâniye esneyni îz humâ fî elgâri ve eyyidnî Allâhumme ınde şuhûdi’l vâridâti bil isti’dâdi vâl istibsâri ve efid âleyye min bihâril ınâyetil muhammediyyeti vêl muhabbeti essıddîkıyyeti mâ endericu bihi fî zulmi gayâhibi uyûnil envâri vêc’manî vêc’âl lî beyne sirrikel meknûnil hafiyi vêl istizhâri vâkşif lî ân sirri esrâri eflâki et-tedviyri fî havâşî et-tasviyri li udebbire külli felekin bimâ ekamtehu minel esrâri vêcâl liyel hazzel hatıyral memdûdel kâime bil âdli beynel harfi vêl ismi feûhıyta vela uhâtu biî hâtati limeni’l-mülkü’l-yevme lillahi’v-vahidi’l-kahhâri.

Ve sallî Allâhumme alâ min hadare hezâ el mekâme menir tefeât mekânetuhu fekasure dûnehâ küllu merâmin ve ala alihi ve sahbihi allâhümme ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikrami eseluke en tecale lena fî külli saatin ve lahzatin ve tarfetin yetrufu biha ehlussemâvâti ve ehlulardi ve külli şeyin huve fî ilmike kainun ev kad kânellâhumme salli elfe elfi salavâtin alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ihvanihi minennebiyyine ve küllü salatin la ğayete lehâ ve lankıdae lehâ salaten muttesilaten bil ebediyyetissermediyyeti ve küllü salatin tefûku ve tefdulu alâ salavâtil musallîne kefadlike alâ cemîi halkike yâ erhamerrâhimîne bismillâhi kef hâ yâ ayın sâd küfîtü feseyekfîkehümullahü ve hüvessemîul alîmu bismillahi hâ mîm ayın sîn kâf humîtu vela havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azîmi bismillahil ğaniyyi gunîtü Ve indehû mefâtih’ul-gaybi lâ ye’lemuha illâ huve ve ye’lemu mâ fi’lberri ve’l-behri ve mâ tesgutu min veragatin illâ ye’lemuha ve lâ habbetin fî zulumât’il-arzi ve lâ retbin ve lâ yabisin illâ fî kitabin mubîn.Bismillahil alîmi ullimtu vallahü ya’lemü ve entüm ta’lemûne bismillahil kaviyyi kuvvîtü veraddallâhüllezîyne keferû biğayzıhim lem yenâlû hayren ve kefallâhül mü’minînel kitâle vekânallahü kariyyen azîzen.Allâhumme salli alâ seyyidinâ muhammedin ellezî men haraka bimerkebihil bisâta ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Ve ecri lutfeke fî umûrilmuslimîne yâ rabbel âlemîn. Âmîn.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak